บทความวิชาการ

ชื่อเรื่อง       รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง

ผู้เสนอผลงาน นายประเสริฐ บุญสันท์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ปีการศึกษา   2556

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ ครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 10 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 167 คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 167 คน รวมทั้งสิ้น 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินก่อนการดำเนินโครงการ แบบประเมินระหว่างการดำเนินโครงการ แบบประเมินหลังการดำเนินโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลคำนวณหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมินโครงการ ได้ดังนี้

  1. ด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้อง ของสภาพแวดล้อมของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมมีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก

2 . ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

  1. ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติด้านกระบวนการของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
  2. ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้

4.1   ผลการประเมินโครงการตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก

4.2   ผลการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม พบว่า ในภาพรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อยู่ในระดับมาก

4.3   ผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ พบว่า ในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับมาก

สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s