เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

โรงเรียนวัดลาดบัวขาวร่วมกับเขตสะพานสูงเวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่วัดลาดบัวขาว

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น

ระเบียบรับนักเรียนเข้าเรียน

เกณฑ์การรับสมัครใหม่

-ชั้นอนุบาล 1 รับนักเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2553 (1 มกราคม 2553 – 1 มีนาคม 2553 นับอายุถึง 16 พฤษภาคม 2554)

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2551 (มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551)

วัน/เวลา/สถานที่รับสมัคร

-ชั้นอนุบาล 1 รับสมัคร เวลา 08.00น.- 16.00น. ณ ห้องธุรการ  ชั้น 2  อาคารหลังใหม่

– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร เวลา 08.00 น. -16.00 น. ณ ห้องธุรการ ชั้น2 อาคารหลังใหม่

เอกสารในการรับสมัคร

1. ใบสมัครเข้าเรียนต่อ

2.สำเนาบัตรนักเรียน   1  ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา ผู้ปกครองนักเรียน

4.สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา

5.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ถ้ามี

6.รูปถ้าย 1.5  นิ้ว จำนวน 2 รูป

7.เอกสารจากโรงเรียนเดิม

 

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น

Ms.Anne-Katrin Baatz นักวิจัยชาวสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีเยี่ยมชมโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

Ms.Anne-Katrin Baatz จากศูนย์พืชผักโลก (AVRDC-The World Vegetable Center) ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับ “Vegetable go to school “ได้มาสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียนพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสวนผักในโรงเรียน บริเวณสวนสมุนไพร และแปลงผักปลอดสารพิษ ของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

Untitled-1

1423823703711

1423823701761

1423823704450

1423823702655

1423823703521

 

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น

คนเก่งของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

numrin

เด็กหญิงธนภรณ์  พูนถาวรสิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดีของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สอบได้ลำดับที่ ๒ ของสำนักงานเขตสะพานสูงได้รับทุนประเภท ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ทุนละ ๖๐๐ บาท

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น